گردآوردی و تحلیل داده ها در انجام پایان نامه

تحلیل داده ها در انجام پایان نامه | گردآوردی و تحلیل داده ها در انجام پایان نامه :

در مورد نگارش پایان نامه گام به گام مراحل را با هم برداشتیم تا اینکه به گردآوری و تحلیل داده ها که قسمت فوق العاده مهمی در انجام پایان نامه و به عبارتی بخش حیاتی و بنیادی است رسیدیم با ما همراه باشید تا کلیدی ترین نکات را با هم در این زمینه مرور کنیم.

در تمامی پژوهش ها داده هایی گردآوری و تنظیم و خلاصه سازی و توصیف و بعد از مقایسه تحلیل و بررسی و به عبارتی تفسیر می شوند.فقط نوع داده های گردآوری شده و چگونگی تحلیل است که باعث متفاوت جلوه کرده این پژوهش ها می شود. ابزار گرد اوری اطلاعات کاملا متفاوت است از مصاحبه و تهیه پرسشنامه گرفته تا اسناد و مدارک تاریخی و برای هر رشته این ابزار متفاوت است اما داده ها به هر صورتی که تهیه شوند در گردآوری و تحلیل آن باید یکسری موارد که به عنوان اصول پایه تلقی می شود رعایت شود.مهمترین گام های گرد اوری و تحلیل داده ها را با هم مرور می کنیم.

مهمترین گام های گرد آوری و تحلیل داده ها

تناسب روش با اهداف اولیه
تناسب روش شناسی با پرسش ها
روایی و پایایی ابزار پژوهش
معرفی جامعه پژوهش
انتخاب روش نمونه گیری
حجم و کیفیت داده ها
پرهیز از سوگیری در تحلیل
کاهش اثر عوامل خطا
قانع کنندگی پرسش های حاصل
رعایت اخلاق پژوهش

بهترین مجموعه های گرد اوردشده هم تاثیر خوبی ندارند اگر بدقت تحلیل نشوند و نتایج این تحلیلات به روشنی و وضوح به خواننده منتقل نشود. و این مرحله یکی از مراحل حساس نگارش پایان نامه ما می باشد، چرا که اگر این مرحله با دقت انجام نشود فرایند سخت و دشوار گرد اوری و تحلیل بدون نتیجه خواهد ماند.

دانشجویان باید یافته ها و آموخته های خود را از فرایند گردآوری و تحلیل داده ها به روشنی و با دقت کافی در پایان نامه منعکس کنند و سعی کنید این انعکاس به گونه ای باشد که خواننده مسیری را که طی کرده را بتواند تصور کند چیزی را که دانشجو در طی انجام پایان نامه اش به ان رسیده کامل درک کند.

اگر شما می خواهید مقایسه ای نیز با پایان نامه ها و آثار علمی قبلی داشته باشید این مقایسه فقط باید با آثاری صورت گیرد که در فصل مربوط به پیشینه پژوهش به ان ها اشاره شده است.
نکات مربوط به ارائه یافته ها و تفسیر نتایج

تطابق یافته ها با پرسش های اولیه
گذر از مرز توصیف سطحی
بازنگری اهداف اولیه
کاربرد پذیری یافته ها
شناسایی بارزترین یافته ها
توجه به خوانند برای درک مطلب
استفاده از ابزار های ترسیمی
تکیه بر تحلیل پژوهشگر
مقایسه یافته ها با پیشینه
پیشنهاد استمرار پژوهش

با رعایت این گام ها مطمئنا می توانید موفق تر در گردآوری و تحلیل داده ها عمل کنید و با یک برنامه مشخص پیش بروید.

 

آسان مقاله بزرگترین سامانه اکسپت مقاله در ایران

ایزی تز بزرگترین مرکز مشاوره انجام رساله دکتری در ایران

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه

تلفن مشاوره پایان نامه : 09199631325

تلفن مشاوره مقاله : 09353132500

 

 

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.