دسته بندی مقاله های علمی و دانشگاهی

دسته بندی مقاله های علمی و دانشگاهی به قرار زیر می باشد:

نوشته های سطح اول

در واقع می توان گفت این نوشته ها و گزارشها حاصل پژوهشگر ویا همکاری چند پژوهشگربا هم پدید آمده است.این نوشته ها در مجلات توسط متخصصین مورد بررسی قرار میگیرند و به طور دقیق بازنگری می کنند.

بخش بیشتر نوشته های سطح اول در مجلات علمی و تحقیقاتی نیز به چاپ میرسند. ولی تحقیقات دیگر تحت عنوان رساله ها,پایان نامه ها و رساله های دکتری و کارشناسی ارشد نیز به چاپ می رسند.معمولاً سهم هر پژوهشگر در پیشرفت دانش به وسیله تعداد مقالات بررسی می شوند مخصوصا مقالاتی که در مجلات بازنگری دقیق به چاپ رسیده اند.

نوشته های سطح دوم 

این نوشته هابرای بیان حقایق و جزئیات منابع سطح اول استناد میکنند در واقع هدفی که این نوشته ها دنبال می کنند می توان به خلاصه کردن و در هم آمیختن دانش در حوزه خاصی  برای پژوهشگران که نسبت به آن موضوع آگاه هستد اشاره کرد.

 نوشته های سطح سوم

این نوشته ها حاصل منابع سطح اول و سطح دوم هستند اما مخاطبین آنها پژوهشگرانی هستند که در حوزه های علمی مختلفی نسبت به موضوع اصلی انتشاریافته فعالیت می کنند.در چنین نشریاتی میتوان گفت اکثرا مورد استقبال عامه قرار می گیرد.به عنوان مثال میتوان به مقالات علمی روزنامه ها,کتاب های درسی و دانشگاهی,مجلات علمی,خبرنامه ها اشاره کرد.
نوشته های خاکستری

به  منابع از اطلاعات علمی گفته می شود که با روش های ساده توزیع نشده اند به همین خاطر دسترسی به آنها با مشکل مواجه می شود.نوشته های خاکستری شامل:گزارشات فنی با توزیعی محدود, برخی از انواع مستندات دولتی,مجلاتی که توسط گروههای ذینفع خاصی منشر شده اند درحالیکه این گروههای ذینفع توزیع محدودی دارندو پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری اشاره کرد.

 

آسان مقاله بزرگترین سامانه اکسپت مقاله در ایران

ایزی تز بزرگترین مرکز مشاوره انجام رساله دکتری در ایران

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه

تلفن مشاوره پایان نامه : 09199631325

تلفن مشاوره مقاله : 09353132500

 

 

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.