صحافی پایان نامه چیست و چگونه صحافی پایان نامه انجام دهیم ؟

صحافی پایان نامه چیست و چگونه صحافی پایان نامه انجام دهیم ؟


صحافی به منظور حفظ ماندگاری و زیبایی کتب و پایان نامه انجام می گیرد و آخرین مرحله از فرایند چاپ به شمار می رود.


صحافی آخرین مرحله از فرایند چاپ کتاب، پایان نامه و امثال آنها می باشد. صحافی به منظور تنظیم و به هم بستن صفحات پایان نامه و بصورت دو پوششی در طرح های متنوع انجام می شود. صحافی باعث حفظ و زیبایی هر چه بیشتر کتب و پایان نامه انجام می گیرد و باعث افزایش ماندگاری کتب در زمان های طولانی می شود.
پايان نامه نیز به عنوان یک کتاب پس از تايپ نهايي حتما بايد در تعداد نسخه های لازم (به تعداد استاد راهنما، استاد مشاور و دو نسخه كتابخانه مركزي) تكثير و صحافي گردد. هنگام صحافي پايان نامه رعايت نكات ذيل الزامي است:
1. چگونگي تنظيم روي جلد پايان نامه
جلد پايان نامه مشتمل برآرم دانشگاه يزد، نام دانشگاه يزد، نام دانشكده و گروه مربوطه، عنوان پايان نامه، نام و نام خانوادگي استاد/ استادان راهنما و مشاور، نام و نامخانوادگي دانشجو و تاريخ دفاع مي باشد.(به ضميمه مراجعه كنيد).
توجه: درمورد رشته زبان انگليسي، به طوراستثناء شناسنامه انگليسي پشت جلد پايان نامه قرارمي گيرد.
2. تنظيم عطف پايان نامه
درعطف پايان نامه عنوان پايان نامه و نام ونام خانوادگي دانشجو و سال تحصيلي بايد نوشته شود.
3. تنظيم شناسنامه (فارسي و انگليسي) داخل پايان نامه
شناسنامه پايان نامه مشتمل بر نام دانشگاه يزد، نام دانشكده وگروه مربوطه، عنوان پايان ن امه، نام و نام خانوادگي استاد/استادان راهنما و مشاور، نام و نام خانوادگي دانشجو و تاريخ دفاع مي باشد.
4. رنگ جلد پايان نامه

  • پايان نامه هاي دانشكده هاي علوم انساني، زبان وادبيات، اقتصاد ومديريت وحسابداري ، علوم اجتماعي و الهيات ميبد با رنگ آبي سورمه اي
  • پايان نامه هاي دانشكده هاي فني ومهندسي، مهندسي برق و كامپيوتر بارنگ سورمه اي
  • پايان نامه هاي دانشكده هنر و معماري بارنگ زرشكي
  • پايان نامه هاي دانشكده هاي علوم پايه، رياضي و فيزيك با رنگ سبز
  • پايان نامه هاي دانشكده منابع طبيعي و كويرشناسي با رنگ فيروزه اي

 

آسان مقاله بزرگترین سامانه اکسپت مقاله در ایران

ایزی تز بزرگترین مرکز مشاوره انجام رساله دکتری در ایران

پایان نامه من بزرگترین سامانه تخصصی مشاوره پایان نامه

تلفن مشاوره پایان نامه : 09199631325

تلفن مشاوره مقاله : 09353132500

 

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.